+1-800-997-1228
اصول EB-5

یک مرکز منطقه ای چیست؟

یک مرکز منطقه ای EB-5 چیست؟

به طور کلی دو گزینه سرمایه گذاری وجود دارد که می تواند توسط متقاضیان رواديد EB-5 انتخاب شود. متقاضیان می توانند به عنوان سرمایه گذاران فردی سرمایه گذاری كنند یا می توانند از طریق یک مرکز منطقه ای EB-5 سرمایه گذاری نمايند. اگر متقاضیان بخواهند خودشان سرمایه گذاری کنند، پس باید پروژه سرمایه گذاری را خودشان بیابید. به عنوان مثال، سرمایه گذار می تواند یک نهاد تجاری جدید را ایجاد و به طور مستقیم مدیریت كند. این گزینه بهترین راه حل برای کسانی است که می خواهند کنترل بیشتری بر سرمایه گذاری خود داشته باشند و کساني که به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری براي آنها اهميت بيشتري دارد.

متقاضیان رواديد EB-5 همچنین می توانند سرمایه گذاری از طریق مراکز منطقه ای EB-5 را انتخاب کنند. مراکز منطقه ای EB-5، تخصيص خاص از خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) برای مدیریت پروژه های سرمایه گذاری EB-5 دارند. مراکز منطقه ای، هر نهاد اقتصادی خصوصی یا عمومی است که با ترویج افزایش سرمایه داخلی، ایجاد اشتغال، بهبود بهره وری منطقه ای، و افزایش رشد اقتصادی مرتبط باشد. مراکز منطقه ای بهترین راه حل برای متقاضیان EB-5 است که بیشتر به اخذ اقامت اهميت مي دهند تا مدیریت مستقیم سرمایه گذاری خود. در هر سال حدود 90 تا 95 درصد از همه شرکت کنندگان در EB-5 از طریق سرمایه گذاری در مرکز منطقه ای درخواست مي دهند.

مراکز منطقه ای توسط کنگره در سال 1992 از طریق معرفی برنامه آزمايشي مهاجر سرمایه گذار EB-5 از طریق بند 610 از قانون عمومی 102-395 تأسیس شد. این نهادهاي تجاري تخصيصي ويژه، به منظور تسهیل رشد اقتصادی ايالات متحده از طریق برنامه مهاجر سرمایه گذار EB-5 تأسیس شدند. تقريبا به علت این تقاضای بالا، 3,000 از10,000 رواديد سالانه EB-5 برای متقاضیانی که در پروژه های مرکز منطقه ای سرمایه گذاری مي كنند كنار گذاشته شده است. با این حال، در صورتی که سهمیه 10,000 رواديد در یک سال تكميل نشود، متقاضیان مرکز منطقه ای می توانند از این رواديد هاي باقي مانده نيز استفاده کنند. این سهمیه هنوز در یک سال تكميل نشده است.

سرمایه گذاری از طریق مراکز منطقه ای، مزایای بسیاری را برای متقاضیان رواديد EB-5 به همراه دارد. مراکز منطقه ای امكان تبدیل شدن به صاحبان سهام شرکت های تجاری دريافت كننده سرمایه گذاری را براي سرمایه گذاران EB-5 فراهم مي نمايند. به منظور انجام این کار، سرمایه گذار در صورت واجد شرایط بودن و گذراندن آزمون كوشش براي اين پيشنهاد ثبت نام مي كنند. سپس شرکت تجاری که سرمایه گذار اكنون مالک آن شده است می تواند يك سرمایه گذاری وامي و سهامي را در يك پروژه EB-5 خاص انجام دهد، یا در برخی موارد، شرکت تجاری می تواند خود پروژه باشد، اما این چندان رایج نيست.

مراکز منطقه ای همچنين منوط به الزامات ایجاد شغل متفاوتي نسبت به دیگر مؤسسات تجاری EB-5 تأمين سرمايه شده، هستند. تمامی سرمایه گذاری هاي انجام شده از طریق EB-5 باید به ایجاد 10 شغل تمام وقت برای کارکنان امريكايي منجر شود. اگر متقاضی EB-5 به عنوان یک فرد، و نه از طریق یک مرکز منطقه ای، سرمایه گذاری كند، سرمایه گذاری وي باید به ایجاد 10 شغل مستقیم در شرکت دريافت كننده سرمایه گذاری منجر شود. با این حال، مراکز منطقه ای منوط به استانداردهای ایجاد شغل کمتر سخت گیرانه تري هستند. مراکز منطقه ای می توانند با اثبات این که 10 شغل تمام وقت مستقیم، غیرمستقیم، یا القائي در نتيجه سرمایه گذاری ایجاد شده است، الزامات USCIS را برآورده كنند. مشاغل غیر مستقیم موقعیت هايی هستند که در کسب و کارهايي که خدمات یا کالا به پروژه EB-5 ارائه مي دهند به وجود آمده اند. مشاغل القائي، از سوی دیگر، کارهایی هستند که در درون جامعه اي که یک مرکز منطقه ای در آن قرار دارد، در نتیجه صرف درآمد توسط کارگران پروژه EB-5 ایجاد شده اند.

در حال حاضر، 218 مرکز منطقه ای EB-5 در سراسر ایالات متحده فعال هستند كه به طور منظم تعداد بيشتري تأييد مي شوند. این يك افزایش شديد از 27 مرکز منطقه ای که در سال 2008 فعال بودند مي باشد. مراکز منطقه ای می توانند از چند سرمایه گذار EB-5 بودجه دریافت كنند، تا زمانی که هر سرمایه گذار 10 شغل تمام وقت ایجاد، که می تواند آنها را قادر به جمع آوری سرمایه بيشتر برای پروژه های خود نمايد. مراکز منطقه ای همچنين مجاز به انجام پروژه هاي EB-5 متعدد به طور همزمان مي باشند.

به درخواست هاي مرکز منطقه ای تأييد شده

سال مالی

تأييدیه هاي مراکز منطقه ای

2007

11

2008

25

2009

72

2010

114

2011

174

2012

194

 

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.